ao link

Mol an Oige 1

Tagann Mol an Óige 1 (Bliain a 1) go hiomlán le Sonraíocht Gaeilge na Sraithe Sóisearaí (T2), Creat na Sraithe Sóisearaí agus na Treoirlínte Measúnaithe don Ghaeilge.

 

 • Tosaíonn gach aonad le píosa litríochta as a n-eascraíonn téama an aonaid.
 • Tosaíonn gach rannóg le liosta Torthaí Foghlama a bhaineann leis na trí shnáithe; is iad seo na torthaí cuí i gcás na rannóige sin.
 • Tá na Torthaí Foghlama briste síos ina gcuspóirí foghlama atá éasca do na daltaí a thuiscint.
 • Scagann gach aonad an téama cuí le réimse tarraingteach gníomhaíochtaí a áiríonn na cúig scil a chuidíonn le Cumas Cumarsáide an dalta: éisteacht, léitheoireacht, ginchumas labhartha, idirghníomhaíocht labhartha agus scríbhneoireacht.
 • Cuireann na rannóga Cur i Láthair ábhar, foclóir agus modhanna ar fáil do na daltaí a chuideoidh leo cur i láthair a dhéanamh ar réimse topaicí.
 • Déantar tagairt don Measúnú chun Foghlama (McF) go rialta (féinmheasúnú, obair bheirte, obair ghrúpa, etc.).
 • Déanann daltaí gníomhaíochtaí a leagann an bhunsraith don Mheasúnú Rangbhunaithe a dhéanfaidh siad i mBliain a 3.
 • Is féidir leis na daltaí féinmheasúnú a dhéanamh le linn na foghlama leis na seicbhoscaí ‘Féinfheasacht an fhoghlaimeora: Féinmheasúnú’, rud a ligeann dóibh cúnamh a lorg nó a ndul chun cinn a roinnt leis an múinteoir.
 • Pléitear gnéithe éagsúla de chultúr na hÉireann agus saol na Gaeltachta sna haonaid.
 • Múintear an ghramadach i mbealach comhtháite sna haonaid ar fad, agus tá aonad gramadaí ann freisin a chinntíonn feasacht teanga.
 • Tá tascanna agus gníomhaíochtaí Punainne ar fáil i ngach aonad le go mbeidh na daltaí in ann an méid atá foghlamtha acu a úsaid agus machnamh a dhéanamh ar a dturas teanga.

 

Acmhainní SAOR IN AISCE do Scoláirí

 • Sa Punann agus Leabhar Gníomhaíochta tá:

- Gníomhaíochtaí ina gcruthaíonn na daltaí samplaí oibre

- Gníomhaíochtaí a thacaíonn leis na haonaid

- Traenáil sa dréachtú agus athdhréachtú

- Loga gramadaí

- Bileoga féinmheasúnóireachta/machnaimh

 • CD na Scoláirí ar an bhfuil míreanna fuaime do na rannóga ‘Cur i Lathair’ uile, ábhar cluastuisceana, dánta agus roinnt amhrán.

Acmhainní SAOR IN AISCE do Mhúinteoirí

 • Sa Leabhar Acmhainní do Mhúinteoirí tá:

- Forléargas ar Chreat na Sraithe Sóisearaí

- Léargas ar an tSonraíocht Gaeilge agus Treoirlíne Measúnaithe

- Scéim Oibre don Chéad Bhliain

- Treoirlínte a thagann leis na straitéisí sa téacsleabhar

- Acmhainní do gach aonad

- Scripteanna iomlána CD

 • CDanna na Múinteoirí (na cluastuiscintí ar fad agus athsheinm ar na míreanna).
 • acmhainní digiteacha breise ar fáil ar an suíomh acmhainní, gillexplore.ie, san áireamh anseo tá sleamhnáin PowerPoint agus teimpléad pleanála don mhúinteoir ar féidir eagarthóireacht a dhéanamh air.

 

eLeabhar saor in aisce a bhfuil físeanna agus naisc idirlín leabaithe ann – féach an clúdach laistigh. Gheobhaidh múinteoirí a úsáideann an leabhar rochtain ar leaganacha eLeabhair den Punann agus Leabhar Gníomhaíochta agus Leabhar Acmhainní do Mhúinteoirí saor in aisce.

Is féidir teacht ar eLeabhair Gill Education ar line agus as líne.

Print
€25.95

735 Available

Add To Basket
eBook
€20.73 VAT Inc.

99938 Available

ISBN

9780717185764

Publication Date

April 2019

Language(s)

Irish

Format

Paperback, 336 pages

Country of Origin

IRELAND

Publisher

Gill Education

Author(s)

By Caitríona Ní Shúilleabháin and Triona Geraghty

Availability Status

Available

ISBN

9780717172306

Publication Date

2019

Language(s)

Irish

Format

Three-year license

Country of Origin

Ireland

Publisher

Gill Education

Author(s)

By Caitríona Ní Shúilleabháin and Triona Geraghty

Múineann Caitríona Ní Shúilleabháin Gaeilge agus ceol i Meánscoil na Trócaire, Cnoc an tSeabhaic, Co. Chiarraí. Tá taithí fhairsing mhúinteoireachta aici agus is í a scríobh an tsraith Aois na Glóire don Teastas Sóisearach agus is comhúdar na leabhar Spreagadh agus Samhlaíocht don Ardteist í.

Múineann Triona Geraghty Gaeilge agus Fraincis i gColáiste Rís, Cathair na Mart, Co. Mhaigh Eo. Tá go leor taithí aici mar scrúdaitheoir do na scrúduithe cainte Gaeilge agus is í a scríobh Less Stress More Success: Leaving Certificate Irish Higher Level, agus is comhúdar na leabhar Spreagadh agus Samhlaíocht don Ardteist í.

Gill Education,
Hume Avenue,
Park West,
D12 YV96,
Ireland.
Follow Gill Education on:
Like us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Instagram
© 2021 M.H. Gill & Co. Unlimited Company